لوازم مصرفی آزمایشگاه

انواع لوازم مصرفی آزمایشگاه

لطفا روی آیتم مورد نظر کلیک فرمایید تا وارد دسته بندی مربوطه شوید.
کاغذ تورنسل آبی و قرمز

کاغذ تورنسل آبی و قرمز

لانست خون

لانست خون

لوله هماتوکریت

لوله هماتوکریت

مگنت آزمایشگاهی

مگنت آزمایشگاهی