انواع رفراکتومتر

رفراکتومتر آبان مهر

رفراکتومترهای دستی / چشمی

رفرکتومتر دیجیتال مدل رومیزی IR120

رفراکتومترهای دیجیتال

رفراکتومتر دیجیتال

رفراکتومترهای پرتابل