• 09202170520 - 02165606490

فروش انواع آون خلاء در حجم‌های مختلف

آون خلاء 25 لیتری تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر

آون خلاء 25 لیتری

آون خلاء 50 لیتری تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر

آون خلاء 50 لیتری

آون خلاء 50 لیتری تجهیزات آزمایشگاهی آبان مهر

آون خلاء 25 لیتری